'

Novine u besplatnoj pravnoj pomoći građanima

LOKALNE VESTI
Autor: Hit2
Izvor: Hit radio
Pon, 4.11.2019
0

Načelnik Gradske uprave Požarevca Aleksandar Simonović danas je na konferenciji za medije predstavio novine koje se odnose na besplatno pružanje pravne pomoći.

 

Simonović je ovom prilikom rekao da je do sada tu vrstu posla obavljao jedan radnik a od skoro to rade dva u cilju pružanja usluge građanima na brži i efikasniji način. Naime Grad Požarevac je i do sada u okviru Odeljenja za Opštu upravu građanima pružao besplatnu pravnu pomoć i zaposleni koji obavljaju tu vrstu posla nalaze se u uslužnom centru.

"Koristim priliku da istaknem da se Grad Požarevac odmah sa početkom primene zakona registrovao u Ministarstvu pravde kao pružaoc besplatne pravne pomoći, tačnije 1.oktobra. Istovremeno Ministarstvo pravde dalo je dozvolu za dva zaposlena u Gradskoj upravi Grada Požarevca da mogu odlučivati o zahtevima za odobravanje besplatne pravne pomoći. Pomoć može da se pruži državljaninu Republike Srbije, licu bez državljanstva, stranom državljaninu sa stalnim nastanjenjem u Republici Srbiji i drugom licu koje ima pravo na besplatnu pravnu pomoć prema drugom zakonu",rekao je Simonović.

Po njegovim rečima, procedura za pružanje besplatne pravne pomoći trenutno izgleda tako da građanin podnosi zahtev za pružanje besplatne pravne pomoći u sobi broj 9 Gradske uprave Grada Požarevca. Nakon toga Gradska uprava u roku od 8 dana utvrđuje da li građanin ispunjava uslove za pružanje besplatne pravne pomoći ili ne i o tome donosi Rešenje. Na rešenje kojim se utvrđuje da građanin nema prava na besplatnu pravnu pomoć dozvoljena je žalba koja se podnosi Ministarstvu pravde.

Besplatna pravna pomoć može da se pruži ako lice ispunjava uslove da bude korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć ili korisnik prava na dečiji dodatak, kao i članovima njegove porodice odnosno zajedničkog domaćinstva ali i ako ne ispunjava uslove da bude korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć ili na dečiji dodatak, ali bi zbog plaćanja pravne pomoći iz sopstvenih prihoda u konkretnoj pravnoj stvari ispunilo uslove da postane korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć ili na dečiji dodatak.

Besplatna pravna pomoć sastoji se od pružanja pravnih saveta, sastavljanja podnesaka (tužbe, zahteva, predloga, molbe), zastupanja i odbrane a ukoliko se besplatna pravna pomoć sastoji u zastupanju i odbrani, to onda obavlja advokatura.

"U tom slučaju postupak je sledeći nakon dobijanja rešenja kojim se priznaje pravo na besplatnu pravnu pomoć pružaoc usluga besplatne pravne pomoći postaje advokat. Stranka tada kontaktira advokatsku komoru koja određuje konkretnog advokata koji će biti pružalac besplatne pravne pomoći, a iz reda advokata koji su registrovani za pružanje besplatne pravne pomoći a njih je trenutno 94 na teritoriji Grada Požarevca".

Kad besplatnu pravnu pomoć pružaju advokati ili kad se sastavlja javnobeležnička isprava jedinica lokalne samouprave snosi 50% naknade za pružanje besplatne pravne pomoći ili sastavljanje javnobeležničke isprave ili posredovanje u rešavanju spora, dok 50% naknade snosi Republika Srbija, preko ministarstva.

Gradska uprava je do sada imala oko 20 zahteva za pružanje besplatne pravne pomoći.

Sve bliže informacije građani, mogu dobiti u lokalnoj samoupravi. 

 

Vaši komentari
Ostavite komentar