'

Osmomartovska prodaja u parku

LOKALNE VESTI
Autor: Hit2
Izvor: i formativna sluzba grada
Sre, 3.03.2021
0

Gradsko veće Grada Požarevca, donelo je odluku o utvrđivanju lokacije i načina korišćenja površine javne namene u Gradu Požarevcu u vreme trajanja osmomartovskog praznika.

 

Ovom odlukom utvrđuje se prostor u Gradskom parku u Požarevcu i to druga staza u odnosu na front zgrade Načelstva, kao lokacija javne namene za postavljanje tipskih montažnih tezgi za prodaju cveća i drugih proizvoda isključivo prigodnih za 8. mart, počev od 5. marta, zaključno sa 8. martom.

Grad Požarevac obezbeđuje tipske montažne tezge, površine 1m 2 sa manipulativnim prostorom od 1m 2.

Pravo na korišćenje površine javne namene imaju registrovane zanatske, trgovinske radnje, registrovana poljoprivredna gazdinstva, proizvođači suvenira i rukotvorina organizovani u okviru registrovanih udruženja građana.

Izdavanje rešenja za korišćenje površine javne namene, vršiće nadležno Odeljenje za imovinsko – pravne poslove Gradske uprave Grada Požarevca, po izvršenoj uplati takse od strane korisnika površine javne namene, a po podnošenju zahteva.

Naknada za zakup privremenog objekt iznosi 1.500 dinara. Korisnik objekta naknadu uplaćuje na račun javnih prihoda Grada Požarevca broj: 840-714565843-77 po modelu 97, poziv na broj: PIB pravnog lica ili JMBG fizičkog lica.

Podnosilac zahteva dužan je da uplati lokalnu administrativnu taksu na račun broj 840-742241843-03 po modelu 97 sa pozivom na broj 52080 u iznosu od 1.577 dinara po važećoj taksenoj tarifi.

Detaljnije informacije možete naći na sajtu grada Požarevca.

 

Vaši komentari
Ostavite komentar